Vi samler statistik ved hjælp af cookies

Vi bruger cookies til at forbedre hjemmesiden til glæde for vores brugere. Du kan altid slette cookies fra os igen.

Ordforklaring

 • Ordforklaring

  • Arbejdsmarkedsuddannelser (AMU)

   Arbejdsmarkedsuddannelser (AMU) er korte uddannelser primært for ufaglærte og faglærte. De fleste AMU-uddannelser kombinerer værkstedsundervisning og teori og kan give både specifikke, generelle og personlige kvalifikationer.

   AMU-uddannelser er udviklet af arbejdsmarkedets parter, så de giver de kvalifikationer, der er brug for på arbejdsmarkedet. AMU-systemet har kurser inden for de fleste erhverv.

  • Den Europæiske Socialfond

   Den Europæiske Socialfond er risikovillig EU-kapital, der støtter nyskabende projekter på arbejdsmarkedet i medlemslandene.

  • Enkeltfag

   Et enkeltfag er en faglig afgrænset del af en uddannelse, hvortil der er knyttet en prøve, eksamen eller anden selvstændig bedømmelse.

  • Erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse (EVE)

   Erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse omfatter en lang række uddannelser, blandt andet AMU, GVU og VEUD.

  • Erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse, rammen for (EVE-rammen)

   Under rammen for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse ydes tilskud til arbejdsmarkedsuddannelser og enkeltfag fra grundlæggende erhvervsuddannelser. Enkeltfagene skal være optaget i en fælles kompetencebeskrivelse (FKB) og afholdt på institutioner for erhvervsrettet uddannelse, samt private og offentlige uddannelsessteder.

  • Erhvervsuddannelse (EUD)

   En erhvervsuddannelse varer mellem 2 og 5 år - afhængigt af speciale, og afsluttes med en svendeprøve. Voksne elever kan dog søge merit og tage særlige uddannelsesforløb på kortere tid. Alle erhvervsuddannelser starter altid med et grundforløb under en af de 12 indgange, inden man vælger det ønskede hovedforløb.

  • Erhvervsuddannelse plus (EUD+)

   Ordning for personer, som har et trin af en erhvervsuddannelse, for eksempel bygningsmontør i snedkeruddannelsen, og nu gerne vil tage næste trin. EUD+ er altså et særligt afslutningsforløb. Det er kun de uddannelser, der er trindelte, som indgår i ordningen. Det gælder alle uddannelser med korte forløb, samt enkelte andre.

   For at kunne benytte ordningen må man (a) ikke være fyldt 25 år, (b) man skal have afsluttet trin 1 på erhvervsuddannelsen, og (c) man skal have haft mindst 6 måneders relevant lønnet arbejde efter 1. trin. I stedet for SU kan man få VEU-godtgørelse under forløbet.

  • Erhvervsuddannelsesniveau

   Erhvervsuddannelser varer typisk 3-3½ år og veksler mellem skoleundervisning og praktikuddannelse i en virksomhed.

  • Fjernundervisning

   Fjernundervisning giver studerende, som arbejder eller bor langt fra uddannelsesstedet, mulighed for at uddanne sig i deres eget tempo. Fjernundervisningen er baseret på elektronisk post via Internettet. Der gives ikke VEU-godtgørelse til fjernundervisning.

  • Fleksjob

   Fleksjob er job på særlige vilkår med offentligt tilskud for personer med varige begrænsninger i arbejdsevnen. Er du i fleksjob kan du få VEU-godtgørelse, fordi vi betragter dig som beskæftiget.

  • Fuldtids-/heltidsundervisning

   Fuldtidsundervisning er undervisning, der er tilrettelagt som heltidsundervisning i henhold til reglerne om de pågældende uddannelser.

  • Fælles kompetencebeskrivelse (FKB)

   En fælles kompetencebeskrivelse beskriver mål og rammer for kompetenceudvikling for voksne ufaglærte og faglærte i forhold til behovene inden for et jobområde på arbejdsmarkedet.

   Ordet "fælles" dækker over, at kompetencebeskrivelsen omfatter både arbejdsmarkedsuddannelser og udvalgte enkeltfag. En fælles kompetencebeskrivelse laves af et eller flere efteruddannelsesudvalg og godkendes af Undervisningsministeriet efter udtalelse fra Rådet for Erhvervsrettet Voksen- og Efteruddannelse (REVE).

  • Grundlæggende voksenuddannelse (GVU)

   Med grundlæggende voksenuddannelse får voksne med korte uddannelser mulighed for - ved at kombinere erhvervserfaring med kurser - at gennemføre en uddannelse på faglært niveau.

   Det betyder, at voksne med erfaring indenfor et fagområde ikke længere behøver at indgå en uddannelsesaftale med en arbejdsgiver for at blive faglært og få et officielt anerkendt bevis på deres kvalifikationer. Gennem GVU vil den enkelte deltager nå samme mål og samme faglige niveau som gælder for den tilsvarende ungdomsuddannelse. Deltageren gennemfører samme afsluttende prøve (svendeprøve/fagprøve) som elever, der gennemfører den tilsvarende ungdomsuddannelse.

   GVU er ikke en ny uddannelse, men en ramme, hvori tidligere uddannelse og erhvervserfaring suppleret med blandt andet elementer fra erhvervsuddannelser og AMU-uddannelser kan stykkes sammen til en formel faglig kompetence. AMU-uddannelser forventes at udgøre en del af aktiviteten i en GVU. Du skal være fyldt 25 for at tage en GVU.

  • Individuel kompetencevurdering (IKV)

   Individuel kompetencevurdering har til formål at give deltageren anerkendelse af hans eller hendes viden, færdigheder og kompetencer. Kompetencevurderingen skal danne grundlag for videre erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse til brug på arbejdsmarkedet.

   Kompetencevurderingen gives i form af en individuel uddannelsesplan, som kompetencebevis eller uddannelsesbevis.

   Individuel kompetencevurdering kan vare højst vare 5 dage. For flygtninge og indvandrere, der mangler dokumentation for kompetencer erhvervet uden for Danmark dog op til 10 dage.

  • Indtægtsdækket virksomhed (IV eller IDV)

   Deltagelse i uddannelser, der gennemføres efter budgetvejledningens regler om indtægtsdækket virksomhed (IDV-, IV-uddannelser) giver ikke ret til VEU-godtgørelse.

  • Introduktionsydelse

   Personer, der er flyttet til Danmark efter den 1. juli 2002, kan få en økonomisk hjælp, der kaldes introduktionsydelse. For at få denne hjælp skal man være med i et kommunalt introduktionsprogram. Ydelse kan gives i op til tre år.

  • Skolegang

   Med skolegang forstås: folkeskole, mellem- og realskole, gymnasium, hf, højere handelseksamen eller højere teknisk eksamen.

  • Skånejob

   Skånejob blev fra 1. juli 2003 erstattet af "Ansættelse med løntilskud". Kommunen giver fortsat tilbud om ansættelse med løntilskud til personer, der får førtidspension, når de pågældende ikke er i stand til at fastholde eller opnå beskæftigelse på nedsat tid på normale vilkår på arbejdsmarkedet. Personer i skånejob betragtes ikke som beskæftigede efter reglerne om VEU-godtgørelse.

  • Starthjælp

   Starthjælp er for personer, der kommer til Danmark efter den 1. juli 2002, og som kommer fra lande uden for Norden, EU og Liechtenstein. Personer, der boede i Danmark før den 1. juli 2002, har ret til kontanthjælp.

  • Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU)

   Voksne kan få SVU til videregående uddannelse (heltid) og til uddannelse på folkeskole- og gymnasialt niveau. SVU er støtte til uddannelse under og over erhvervsuddannelsesniveau.

   Læs mere om SVU 

  • Træningsskolens arbejdsmarkedsuddannelser (TAMU)

   Træningsskolens arbejdsmarkedsuddannelser er et landsdækkende uddannelsessystem bestående af seks TAMU-centre.

   Læs mere om TAMU 

  • Voksen- og efteruddannelsesgodtgørelse (VEU-godtgørelse)

   Voksne kan få VEU-godtgørelse til uddannelse på niveau med erhvervsuddannelser.

  • Åben uddannelse (ÅU)

   Åben uddannelse er en lang række tilbud om uddannelse til voksne, som ønsker at efter- og videreuddanne sig. Den studerende betaler for al åben uddannelse. Åben uddannelse adskiller sig på forskellig vis fra de ordinære uddannelser med hensyn til formål, indhold, længde og pris.

   Uddannelser under åben uddannelse skal udvikle voksnes jobkompetencer i samspil med erfaringer fra arbejdslivet. Uddannelserne inden for det ordinære uddannelsessystem giver derimod de grundlæggende forudsætninger for job og studie. De åbne uddannelser er således ofte kortere, da de bygger på den voksnes erhvervserfaringer.

   Undervisningen foregår på forskellig vis, enten i dagtimerne eller uden for normal arbejdstid, eventuelt som fjernundervisning. Den kan foregå som heltids- eller deltidsundervisning.